Polityka prywatności/Privacy policy

(for English please scroll down)

Drogi użytkowniku/Droga użytkowniczko strony www.filmspringopen.eu!

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Film Spring Open z siedzibą w Warszawie przy ul Wazów 12, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000431595, NIP 1182087348, REGON 146278222

2) Twoje dane osobowe, których przetwarzanie zaakceptowałeś poprzez akceptację regulaminu Plenerów, a także poprzez akceptację przetwarzania danych osobowych, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO  w celu:

a) realizacji warsztatów Plenery Film Spring Open, na które Pan/Pani się zarejestrował. Wysyłania informacji dotyczących organizacji Plenerów i warunków w nich udziału, przesłania na koniec ankiety ewaluacyjnej dotyczącej udziału w Plenerach Film Spring Open. Korzystania podczas Plenerów z formularza rejestracji sprzętu, w celach niezbędnych do prowadzenia księgowości, realizacji płatności, wystawiania faktur.

b) w celu korzystania z dostępnych na stronie filmspringopen.eu “Narzędzi” służących: wypożyczalni sprzętu (Work/Equipment), organizacji produkcji filmowej (Pokoje produkcyjne), a także zakładki (Szukaj profesjonalistów), która umożliwia kontakt z Użytkownikami posiadającymi tam swój profil.

3) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane przez Fundację Film Spring Open unijnemu programowi Kreatywna Europa w celu realizacji umowy, która zobowiązuje Fundację do złożenia listy uczestników biorących udział w Plenerach Film Spring Open,

4) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach reklamowych, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych,

5) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania ze strony www.filmspringopen.eu i okres, który jest niezbędny do złożenia sprawozdań. Okres przetwarzania danych osobowych może ulec wydłużeniu o czas w jakim przedawniają się ewentualne roszczenia.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania spowoduje niemożliwość zawarcia umowy lub możliwości wzięcia udziału w Plenerach Film Spring Open. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej.

8) Masz prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 


Formularz usunięcia lub eksportu danych osobowych/Electronic form allowed to remove personal data

GDPR

General Data Protection Regulation
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI FILM SPRING OPEN

 1. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności Fundacji Film Spring Open są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest: Fundacja Film Spring Open z siedzibą w Warszawie przy ul Wazów 12, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000431595, NIP 1182087348, REGON 146278222
 3. Fundacja Film Spring Open pozostaje także odbiorcą gromadzonych danych osobowych, tj. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 4. Dane osobowe dotyczą osób fizycznych.
 5. Fundacja Film Spring Open będzie zbierać następujące dane osobowe dla realizacji zlecenia/wykonania umowy: imię i nazwisko, dane firmy, w której dana osoba fizyczna jest zatrudniona/z którą współpracuje w zakresie niezbędnym dla realizacji zlecenia/wykonania umowy (NIP, nazwa firmy, adres firmy), adres e-mail oraz numery telefonów zaś w przypadku danych osobowych zbieranych dla celów realizacji warsztatów Plenerów Film Spring Open i sprawozdawczych, są to następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane. firmy, w której dana osoba fizyczna jest zatrudniona/z którą współpracuje lub nazwa szkoły/ uczelni gdy się uczy, wykonywany zawód, adres strony internetowej.
 6. Fundacja Film Spring Open oświadcza, iż zbierane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty i będą zbierane od osoby, której dane dotyczą.
 7. Dane osobowe zbierane w celu złożenia i realizacji zlecenia handlowego, a zatem w celu wykonania umowy związanej ze złożonym zleceniem lub też innej umowy, której stroną jest Fundacja Film Spring Open, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przez okres ustawowo przewidziany w celu zgłoszenia przez Państwa ew. roszczeń względem Fundacji Film Spring Open i/lub roszczeń Fundacji Film Spring Open względem Państwa. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy z Fundacją Film Spring Open, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 b RODO), a także niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (Artykuł 6 ust. 1 lit f RODO).
 8. W przypadku danych osobowych zbieranych dla celów realizacji warsztatów Plenerów Film Spring Open i związanych z tym celów sprawozdawczych będą one przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami i umowami o dofinansowanie, zaś podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda (Artykuł 6 ust. 1 RODO), a w przypadku celów sprawozdawczych podstawą przetwarzania jest realizacja obowiązku wynikającego z regulaminu programów dofinansowań. Fundacja ma obowiązek przekazywania danych osobowych uczestników w celach kontrolnych przez  organy uprawnione do weryfikacji wykorzystania dofinansowania.
 9. Fundacja Film Spring Open dba o zachowanie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych oraz zagwarantowanie realizacji Państwa uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przekazując Fundacji Film Spring Open dane osobowe, każda osoba ma prawo do:

a. żądania od Fundacji Film Spring Open dostępu do udostępnionych danych osobowych;

b. żądania od Fundacji Film Spring Open sprostowania udostępnionych danych osobowych;

c. żądania od Fundacji Film Spring Open usunięcia udostępnionych danych osobowych;

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych;

e. przenoszenia danych udostępnionych Fundacji Film Spring Open w formacie do odczytu maszynowego;

f. ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

I. w przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości swoich danych – na okres pozwalający Fundacji Film Spring Open sprawdzić prawidłowość tych danych;

II. w przypadku zastrzeżeń co do zgodności z prawem przetwarzania, jednak z żądaniem ograniczenia przetwarzania, a nie usunięcia danych osobowych;

III. w przypadku, gdy udostępnione dane osobowe nie są już potrzebne Fundacji Film Spring Open, natomiast podmiot udostępniający swoje dane osobowe potrzebuje ich  w związku z dochodzeniem, ustaleniem lub obroną swoich roszczeń;

IV. w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a obowiązkiem Fundacji Film Spring Open. jest sprawdzenie, czy powinien je dalej przetwarzać – na czas potrzebny dla takiego sprawdzenia.

g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;hwniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

h. Wszystkie wskazane powyżej uprawnienia możliwe są do realizacji zgodnie z Artykułami od 15 do 21 RODO.

 1. Skorzystanie z powyższych uprawnień możliwe jest poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w siedzibie Fundacji Film Spring Open wskazanej w pkt 2 powyżej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 2. Fundacja Film Spring Open w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem podmiotu udostępniającego swoje dane osobowe. W razie potrzeby termin realizacji powyższego żądania może zostać przedłużony o kolejny miesiąc z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
 3. W celu realizacji żądania, Fundacja Film Spring Open uprawniona jest do weryfikacji tożsamości podmiotu udostępniającego swoje dane osobowe, aby dane te nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
 4. Powyższe uprawnienia przysługują również w przypadku, jeżeli Fundacja Film Spring Open planować będzie dalej przetwarzanie danych osobowych w celu innym niż̇ cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Wówczas przed takim dalszym przetwarzaniem Fundacja Film Spring Open informuje osobę, której dane dotyczą̨, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o przysługujących jej uprawnieniach.
 5. Wszelkie dane osobowe zbierane przez Fundację Film Spring Open będą uzyskiwane dobrowolnie i za zgodą osoby, której dotyczą, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Każda zgoda udzielona zostanie w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Fundacja Film Spring Open zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności informacji dotyczących osób odwiedzających stronę internetową oraz do niewykorzystywania ich w żadnej ogólnie dostępnej bazie danych ani do celów marketingowych w stosunku do podmiotów trzecich.
 6. Fundacja Film Spring Open przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przy pomocy odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 7. Fundacja Film Spring Open jest właścicielem strony internetowej: www.filmspringopen.eu i posiada pełnię praw autorskich do wyżej wymienionej strony internetowej.
 8. Strona www.filmspringopen.eu wykorzystuje pliki cookie Ich rolą jest poprawa działania strony internetowej, nie udostępniamy informacji pozyskanych  przy  użyciu tej technologii podmiotom trzecim.  Użytkownik odwiedzający stronę internetową zawsze może aktywować bądź dezaktywować cookies, co jednak może ograniczyć możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej.
 9. Postanowienia Polityki Prywatności Fundacji Film Spring Open obowiązują każdego użytkownika odwiedzającego lub/i korzystającego z wyżej wymienionej strony internetowej.
 10. Fundacja Film Spring Open nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków w stosunku do osób trzecich. Są one zarządzane tylko i wyłącznie przez swoich operatorów lub swoich administratorów.
 11. Postanowienia Polityki Prywatności Fundacji Film Spring Open mogą być zmieniane tylko i wyłącznie przez Fundację Film Spring Open w dowolnym momencie. Wyżej wymienione zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.filmspringopen.eu, w związku z czym istnieje możliwość sprawdzenia i wydrukowania aktualnie obowiązującej wersji w dowolnym momencie. Jeżeli odwiedzający stronę internetową nie wyraża zgody na wyżej wymienione postanowienia, powinien natychmiast opuścić stronę internetową.

Dear user of www.filmspringopen.eu,

Please be informed that in accordance with the provisions of personal data protection law currently in force, i.e. with the Regulation of the European Parliament and of the Council no. 2016/679  of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), also known as GDPR, as well as the Act of 10th May 2018 on personal data protection:

1) The Controller of the personal data is the Film Spring Open Foundation with the seat in Warsaw at ul. Wazów 12, registered in the District Court for the Capital City of Warsaw, XIII Commercial Section of the National Court Register, KRS 0000431595, VAT ID (NIP) 1182087348, Company ID (REGON) 146278222

2) Your personal data the processing of which you accepted by accepting the regulations of the Open-Air, as well as by accepting the processing of personal data, are processed on the grounds of art. 6 par. 1 point b of the GDPR for:

 1. a) realization of the Plenery Film Spring Open („Open-Air”) workshop to which you Sending information on the organization of Open-Air and the conditions of participation, sending the evaluation survey at the end of the Open-Air event. Using the equipment registration form during the vent for the needs of accounting, payments and issuing invoices.
 2. b) using the tools availale at the filmspringopen.eu website aimed at: renting the equipment (Work/Equipment), film production organization (Production Rooms), as well as the Professionals Search tab, facilitating contact with users who have a profile there.

3) Your personal data will be disclosed by the Film Spring Open Foundation to the EU Creative Europe programme for the needs of performance of agreement obliging the Foundation to submit a list of participants in the Plenery Film Spring Open workshops.

4) Your personal data will not be disclosed to any other entities for advertising purposes and will not be used for marketing.

5) Your personal data will be kept by us for the period necessary for you to use the www.filmspringopen.eu website and the period necessary to submit reports. The period of processing of the personal data may be prolonged by the time until the expiry of potential claims.

6) provision of personal data is voluntary, but failure to provide them will cause inability to enter into agreement or participate in the Plenery Film Spring Open event. You have the right to access your data, to rectify them, remove them, limit the processing of them, transfer and object against processing the data.

7) The personal data will be processed until the consent is withdrawn. The consent to process your personal data may be withdrawn at any moment by filling in the form included below.

8) You have the right to file a complaint to the Polish Personal Data Protection Office (PUODO) if you deem that the processing of your personal data breaches the provisions of the general Regulation no. 2016/679  of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data.

 

PRIVACY POLICY

 1. The provisions of this Privacy Policy of the Film Spring Open Foundation are compliant with the legal regulations on the protection of personal data in force, i.e. with the Regulation of the European Parliament and of the Council no. 2016/679  of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), otherwise known as GDPR, and the Act of 10 May 2018 on the protection of personal data.
 2. The Controller of the personal data is the Film Spring Open Foundation with the seat in Warsaw at ul. Wazów 12, registered in the District Court for the Capital City of Warsaw, XIII Commercial Section of the National Court Register, KRS 0000431595, VAT ID (NIP) 1182087348, Company ID (REGON) 146278222
 3. The Film Spring Open Foundation remains also the recipient of the collected personal data, i.e. the personal data will not be transferred to other entities.
 4. The personal data relate to individuals.
 5. The Film Spring Open Foundation will be collecting the following personal data for the performance of contracts: name and surname, information about the enterprise in which the individual is employed (NIP, company name, company address), e-mail address and telephone numbers, and in case of personal data collected for the performance of „Film Spring Open Workshops” and for reporting the following data will be collected: name and surname, e-mail address, telephone number, data of the enterprise where the individual is employed/with which the individual cooperates or the name of school/university where the individual is studying, current profession, website address.
 6. The Film Spring Open Foundation declares that the collected personal data will be processed in accordance with the law in force, with due diligence and transparency, and will be collected from the individual concerned.
 7. The personal data collected for the needs of placing and performance of a procurement order, i.e. for the needs of performance of a contract related with the order or any other contract to which the Film Spring Open Foundation is a party, will be processed during the period necessary to perform the order and for the period required by law for the submitting by you of any potential claims against the Film Spring Open Foundation and/or claims by the Film Spring Open Foundation against you. The grounds for such processing is the necessity to process for the performance of a contract with the Film Spring Open Foundation to which the data subject is party (Art. 6 par. 1(b) of GDPR), as well as the necessity arising from the legitimate interests pursued by the controller (Art 6 par. 1 letter f of GDPR).
 8. In case of personal data collected for the needs of performance of “Film Spring Open Workshops” and related reporting, such data will be processed for the period compliant with the legal provisions and financing contracts in force, and the grounds of the processing of such data in case or reporting is the performance of obligation arising from the terms and conditions of the Media Programme of the Creative Europe Programme.
 9. Film Spring Open Foundation takes care to protect the safety and confidentiality of your personal data and to guarantee the performance of your rights in accordance with the personal data protection provisions in force. When disclosing their personal data to the Film Spring Open Foundation, each individual has the right to:

a. demand from the Film Spring Open Foundation the access to their personal data;

b. demand from the Film Spring Open Foundation the rectification of their personal data;

c. demand from the Film Spring Open Foundation the erasure of their personal data;

d. object against processing their personal data;

e. transfer the data disclosed to the Film Spring Open Foundation in machine-readable format;

f. limitation of processing in the following cases (please indicate the case when filing an application):

I. in case of reservation as to the correctness of the data – for the period allowing the Film Spring Open Foundation to check the correctness of such data;

II. in case of reservation as to the legality of processing, but the with the demand to limit the processing and not to erase the personal data;

III. in case when the disclosed personal data is no longer needed by the Film Spring Open Foundation, and the data subject needs the data in relation to the establishment, exercise or defence of its legal claims;

IV. in case of objection to the processing of the data, and the obligation of Film Spring Open is to check whether it should still be processed – for the period necessary to perform such a check.

g. withdraw consent at any time, without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal, if the processing is based on the grounds of consent of the data subject;

h. lodging a complaint with a supervisory authority (President of the Personal Data Protection Office);

All rights listed above are exercisable under Articles 15 to 21 of GDPR.

10. Exercising of the above rights is possible by submitting a relevant request at the seat of the Film Spring Open Foundation indicated in point 2 above, by post or e-mail.

11. Film Spring Open Foundation within a month from the reception of such request will provide information about the activities undertaken in relation to the data subject. In case of need, the term of performance of the request may be prolonged by a month due to the complicated character or the number of submitted requests.

12. To realize the request, the Film Spring Open Foundation is entitled to verify the identity of a data subject to prevent disclosure of the data to an unauthorized individual.

13. The above rights will also be valid in case when the Film Spring Open Foundation will intent to further process the personal data for a purpose other than that for which the personal data were collected. In such case, before such further processing, the Film Spring Open Foundation informs the data subject about such other purpose and provides with any relevant further information on such data subject’s rights.

14. All personal data collected by the Film Spring Open Foundation will be collected under free consent of the data subject in order to ensure the highest quality of services. Each consent will be granted out of free will, explicitly, consciously and unambiguously. The Film Spring Open Foundation undertakes to ensure the safety and confidentiality of information related to persons visiting the website and not to use it in any publicly accessible database, nor for marketing purposes in relation to third parties.

15. The Film Spring Open Foundation processes personal data in a way ensuring relevant security of personal data, including its protection from unauthorized or illegal processing or accidental loss, destruction or damage, with relevant technical and organizational measures.

16. The Film Spring Open Foundation is the owner of the website: www.filmspringopen.eu and holds full copyright to it.

17. The website www.filmspringopen.eu uses cookies. The role of cookies is to improve the operation of the website, we do not disclose information acquired with this technologies to any third parties. The user visiting the website may always activate or deactivate cookies, which however may limit the usability of some of the functions of the website.

18. The terms and conditions of this Privacy Policy of the Film Spring Open Foundation apply to every user visiting and/or using the above website.

19. The Film Spring Open Foundation does not accept responsibility for the content of external links towards third parties. These links and managed only and solely by their operators or controllers.

20. The terms and conditions of this Privacy Policy of the Film Spring Open Foundation may be changed only by the Film Spring Open Foundation at any time. Such changes will be published on the website www.filmspringopen.eu, enabling access and printing of the valid version at any time. If the website user does not accept the terms and conditions of this Privacy Policy, they should immediately leave the website.