UCZYMY ONLINE I STACJONARNIE
po polsku Polish in English angielski en français français auf Deutsch deutsch

 

 


Regulamin konsultacji
§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług i zasobów, udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet w oparciu o Serwis – platformę edukacyjną prowadzoną przez Organizatora, dostępną pod adresem www.filmspringopenonline.eu zwanych dalej Serwisem, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, zasady ochrony danych osobowych Użytkowników oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Użytkownik korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania z Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest dostępny również w siedzibie Organizatora.

§ 2.
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Organizator – właściciel i administrator Serwisu https://filmspringopen.eu/konsultacje-indywidualne/ – Fundacja Film Spring Open z siedzibą w ul. Wazów 12, 01-0986 Warszawa, NIP: 1182087348, REGON: 146278222, KRS 0000431595, adres e-mail biuro@filmspringopen.eu

Serwis – konsultacji indywidualnych – strona www, znajdująca się pod adresem https://filmspringopen.eu/konsultacje-indywidualne/ (wraz ze wszystkimi podstronami), umożliwiająca Użytkownikom zakup konsultacji w systemie konsultacji prowadzonych online.

Użytkownik –osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu Konsultacji poprzez Serwis.

Konsultacja – usługa, która może być przedmiotem sprzedaży poprzez Serwis, na podstawie niniejszego Regulaminu, tj. indywidualne rozmowy online prowadzone za pomocą Skype ze Specjalistami obejmujące zakres wykazany w specyfikacji w Serwisie służące konsultacji projektów Użytkowników.

Oferta – oferta na przeprowadzenie Konsultacji umieszczana przez Specjalistę w Serwisie.
Specjalista – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), która dokonała lub zamierza dokonać sprzedaży usług konsultacyjnych poprzez Serwis.

Umowa – umowa na Konsultacje, zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Specjalistą za pośrednictwem Serwisu.

Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Organizatora na rzecz Użytkowników i Specjalistów w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę Usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć Internet do Serwisu sprzedaży Konsultacji oraz organizacja sprzedaży i zakupu w jej obrębie, w tym obsługa płatności. W zakres Usług wchodzą również działania umożliwiające Specjalistom prezentację ich dorobku i zakresu świadczonych Konsultacji.

Zakup – transakcja inicjowana przez Użytkownika, która prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży Konsultacji pomiędzy Specjalistą i Użytkownikiem. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość;

Regulamin
– niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej Serwisu.

§ 3.
Usługi świadczone poprzez Serwis

1. Organizator świadczy na rzecz Użytkowników i Specjalistów usługi elektroniczne polegające na umożliwieniu zawierania umów zawieranych na odległość pomiędzy Specjalistą a Użytkownikiem. Poprzez Serwis Organizator świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:
2. Katalogowanie, prezentowanie i upublicznianie ofert Konsultacji;
3. Zarządzanie i administrowanie zamieszczanymi ofertami Konsultacji;
4. System zakupu Konsultacji przez Użytkowników.
5. Szczegółowe informacje o Konsultacjach znajdują się w Serwisie, jak również udostępniane są przez Organizatora w odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika zapytanie wysłane na adres e-mail: biuro@filmspringopen.eu
6. Użytkownicy i Specjaliści mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@filmspringopen.eu
7. Na podstawie umowy sprzedaży Konsultacji zawartej z Użytkownikiem Specjalista zobowiązuje się do udzielenia Konsultacji w zakresie przedstawionym w ofercie i w terminie, który Użytkownik wybrał podczas zakupu z zaoferowanych przez Specjalistę.
8. Organizator nie jest stroną Umowy na przeprowadzenie Konsultacji między Specjalistą a Użytkownikiem ani nie gwarantuje, iż Specjalista i Użytkownik są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy. Organizator nie odpowiada za treść i przebieg Konsultacji lub za jej nieodbycie się, z zastrzeżeniem tego, gdy udostępniony Serwis nie działa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników i Specjalistów w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich Umów, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników lub Specjalistów oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Organizator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Konsultacji sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Specjalistów i Użytkowników do zawierania Umów, wypłacalność Użytkowników i Specjalistów oraz prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści podawanych/przekazywanych przez Użytkowników i Specjalistów w ramach Serwisu.
9. Specjalista w ofercie Konsultacji udostępnianej w Serwisie zobowiązuje się co najmniej do: wskazania swojego imienia, nazwiska, specjalizacji zawodowej, skrótowo określonego doświadczenia zawodowego i uzyskanej edukacji, tematyki Konsultacji, ceny brutto za Konsultację, maksymalnego czasu trwania Konsultacji.
10. Świadczenie usług wskazanych w ust. 1 przez Organizatora ma miejsce do czasu zawieszenia lub zaprzestania świadczenia przez Organizatora, z zastrzeżeniem, iż Umowy zawarte przed dniem zawieszenia lub zaprzestania świadczenia przez Organizatora pozostają w mocy. Konsultacji u Specjalisty może zostać dokonany za pomocą Serwisu z wykorzystaniem formularza zakupu. Nie jest możliwe dokonywanie zakupów w Serwisie za pomocą poczty elektronicznej ani drogą telefoniczną.
11. Zakazuje się Specjalistom prowadzenia Konsultacji, których treść lub charakter byłaby sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
12. Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Specjalistą i Użytkownikiem wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, Specjalista i Użytkownik otrzymują dane aktualnie widniejące w ustawieniach ich kont, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, NIP. Użytkownicy i Specjaliści dopuszczają przesłanie ich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeśli tam znajduje się ich siedziba lub miejsce zamieszkania.
13. Użytkownik, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za Konsultację tego samego dnia, w czasie sesji korzystania z Serwisu.
14. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich.
15. Organizator może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników i Specjalistów. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie, czy stosują się oni do odpowiednich postanowień Regulaminu. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem lub Specjalistą i utrwalenie jego przebiegu. W przypadku, gdy działania Użytkownika lub Specjalisty naruszają postanowienia Regulaminu, Organizator może:

a) upomnieć Użytkownika lub Specjalistę za pośrednictwem poczty elektronicznej,
b) udzielić Użytkownikowi lub Specjaliście ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w przypadku ciężkich naruszeń zawiesić w możliwości korzystania z Serwisu, o czym poinformuje taką osobę. Jest ona uprawniona do odwołania się do Organizatora na adres e-mail biuro@filmspringopen.eu, przy czym Organizator poinformuje odwołującego się o swojej decyzji w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

16. Użytkownik/Specjalista ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Serwisu, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Organizatora lub innych Użytkowników i zwalniają Organizatora z odpowiedzialności z tego tytułu.
17. Umowa sprzedaży Konsultacji zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
18. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy sprzedaży Konsultacji następuje poprzez:

a) udostępnienie niniejszego Regulaminu w Serwisie;
b) utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Serwisu;

19. wysłanie Użytkownikowi i Specjaliście wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Specjaliści, także na wniosek Organizatora, mają prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży Konsultacji, w przypadku gdy dane teleadresowe Użytkownika są niezgodne z prawdą.
20. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za konsultacje: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

21. Sprzedaż przez internet prowadzona jest przez linki płatności.

22. Organizator ma dostęp do następujących kategorii danych Użytkownika lub odpowiednio Specjalisty: danych o Ofercie, w szczególności obejmujących treść Oferty; danych identyfikujących strony Umowy; danych o płatności – w szczególności metoda płatności, a także może mieć dostęp do treści wiadomości przesyłanych pomiędzy Użytkownikiem a Specjalistą, w tym w ramach dyskusji i sporów.

§ 4.
Realizacja Konsultacji

1. Po poinformowaniu Specjalisty przez Serwis o dokonaniu zakupu Konsultacji przez Użytkownika, Specjalista zobowiązany jest do udzielania Konsultacji w terminie wskazanym w opisie oferty Konsultacji.
2. Na wniosek Użytkownika Specjalista prowadzący działalność gospodarczą obowiązany jest do wystawienia faktury VAT lub rachunku, zaś pozostali Specjaliści do wystawienia rachunku i wysłania drogą elektroniczną na mail podany przez Użytkownika podczas zakupu.
3. Organizator jest stroną ewentualnych sporów lub postępowań reklamacyjnych w związku z Konsultacjami. Specjalista zobowiązany jest do udzielenia Organizatorowi na jego pierwsze żądanie wszystkich dokumentów i dowodów niezbędnych do dochodzenia w/w roszczeń i reklamacji przez Użytkownika.

§ 5.
Rozliczenia Organizatora ze Specjalistami

1. Organizator pobiera prowizję od sprzedaży Konsultacji, której wysokość zostaje ustalona pomiędzy Specjalistą i Użytkownikiem na podstawie umowy o świadczeniu usług Konsultacji. Organizator nie pobiera opłat od Użytkowników.
2. Organizator nabywa prawo do prowizji od sprzedaży z chwilą, gdy Użytkownik dokona płatności za Konsultację.
3. Prowizja Organizatora potrącana jest z bieżących wpływów za zakupy Konsultacji dokonywane od Specjalisty przez Użytkowników.
4. Wypłata środków zgromadzonych przez Organizatora na rzecz Specjalisty z tytułu sprzedaży Konsultacji następuje 1 raz w miesiącu za okres 1 do ostatniego dnia miesiąca. Wypłata za okres rozliczeniowy następuje do 7 dni roboczych po jego zakończeniu.
5. Wartość rozliczenia należna Specjaliście za poprzedni okres rozliczeniowy stanowi sumę cen brutto Konsultacji sprzedanych w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomniejszona o prowizję Organizatora oraz ewentualne kwoty związane ze zwrotem dla Użytkownika.
6. Specjalista pokrywa Organizatorowi prowizję związaną z obsługą płatności przez imoje w przypadku gdy Użytkownik kupił poprzez Serwis konsultację, która w rzeczywistości nie jest dostępna w wyznaczonym przez Specjalistę terminie, w związku z czym Specjalista nie spełnił swojego świadczenia.
7. Wypłata środków następuje w formie przelewu na rachunek bankowy Specjalisty, uprzednio przez niego wskazany.
8. Na wniosek Specjalisty Organizator wystawia faktury na łączną prowizję pobraną w danym okresie rozliczeniowym od sprzedaży Konsultacji.
9. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie PDF, do pobrania i samodzielnego wydruku.
10. Specjalista akceptuje opisany powyżej sposób przekazywania faktur. Akceptację tą można cofnąć w drodze pisemnego zgłoszenia.

§ 6.
Określenie praw i obowiązków stron

1. Organizator zobowiązuje się do utrzymywania sprawności i dostępności Serwisu w Internecie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniu, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanej za jej pośrednictwem Konsultacji.
3. Organizator przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych na Serwisie, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
4. Organizator ma prawo do prowadzenia prac nad ulepszaniem i modernizacją Serwisu. Organizator dołoży staranności, by prace były prowadzone w terminach niezakłócających terminów wykupionych Konsultacji. W szczególności Organizator ma prawo do zmiany funkcjonalności Serwisu.
5. Specjalista jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym wobec Użytkownika za prawidłową realizację transakcji dotyczącej Konsultacji i zwalnia w powyższym zakresie Organizatora z tej odpowiedzialności.
6. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Konsultacji w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Organizatora.
7. Organizator uprawniony jest do zablokowania dostępu do linku Konsultacji Użytkownikowi, jeśli korzysta on w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

  • za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Konsultacji przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  • za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Konsultacji w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  • za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia Konsultacji w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
  • za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku awarii i przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, o ile nie powstały one z przyczyn obciążających Organizatora.

§ 7.
Wymagania techniczne

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym – platformą webinarową https://meet.jit.si/, którym posługuje się Organizator.
2. Do wideokonferencji realizowanych przy pomocy systemu Jitsi zaleca się wykorzystanie najnowszych wersji przeglądarek FireFox, Chrome lub Edge. Istnieje możliwość uczestniczenia w wideokonferencji organizowanej przy wykorzystaniu systemu Jitsi po zainstalowaniu na smartfonie aplikacji Jitsi Meet. Aplikacja jest dostępna w standardowym sklepie Google Play lub App Store.

§ 8.
Reklamacje związane z technicznym funkcjonowaniem Serwisu

1. Każdy Użytkownik i Specjalista jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Serwisu w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@filmspringopen.eu Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Organizatorowi identyfikację problemu i jego naprawę.
2. Organizator rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do Serwisu i Konsultacji. Organizator zaproponuje Stronom odbycie Konsultacji w innym terminie lub, zgodnie z wyborem Użytkownika, dokona zwrotu opłaty wniesionej przez Użytkownika z tytułu Konsultacji. Organizator, w przypadku, gdy wynagrodzenie zostało już przekazane na rzecz Specjalisty, ma prawo żądać od Specjalisty zwrotu takiego wynagrodzenia.
4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i informacje o działaniu Serwisu, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Organizatora drogą elektroniczną na adres: biuro@filmspringopen.eu.
5. Pozostałe reklamacje, o ile zostaną one zgłoszone do Organizatora, zostaną przekazane przez Organizatora do Specjalisty, który udzielał lub miał udzielić Konsultacji. Za rozpatrzenie takich reklamacji odpowiada wyłącznie Specjalista.

§ 9.
Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych Organizatora lub Specjalistów. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora lub Specjalisty i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Organizatora i Specjalistów.
3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Serwisu.
4. Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych z Serwisem, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z Organizatorem, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ 10.
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Fundacja Film Spring Open ul Wazów 12, 01-986 Warszawa zwanym dalej Organizatorem.
2. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 5 poniżej, za pośrednictwem formularza zapytania o Konsultację jest dobrowolne, jednak brak ich podania powoduje niemożliwość skorzystania z Serwisu w całości.
3. Zakres przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu jest wskazany art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy czym przetwarzanie danych osobowych Użytkowników dotyczy danych osobowych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi konsultacyjnych oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi (art. 6 ust. 1 lit b) RODO),
4. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika Konsultacji z usługi w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Organizator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności (Art. 6 ust. 1 lit f) RODO) dla ochrony interesów majątkowych i osobistych Organizatora.
5. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko Użytkownika,
b) numer NIP oraz adres działalności gospodarczej, na który ma być wystawiona faktura (w przypadku konieczności wystawienia faktury VAT),
c) adres zamieszkania lub pobytu,
d) adres do korespondencji,
e) adres poczty elektronicznej,
f) numer telefonu.
6. Organizator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika konsultacji (dane eksploatacyjno-techniczne):
a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika Konsultacji nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownika Konsultacji,
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Konsultacji,
7. Organizator, jako administrator danych, zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. Dane te są zabezpieczone zgodnie z wymogami określonymi obowiązującymi przepisami prawa.
8. Podającemu dane osobowe przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Organizatora.
9. Organizator może, na podstawie art. 28 RODO, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników konsultacji innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe, dostarczającym platformę webinaryjną, obsługę księgową i prawną związaną ze świadczoną Użytkownikowi usługą.
10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
11. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu.

§ 11.
Postanowienia szczególne dotyczące konsumentów

1. Użytkownikom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta, a także przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Konsultacji zawartej ze Specjalistą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Organizatora, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu, który niezwłocznie przekaże oświadczenie Specjaliście. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
3. W razie odstąpienia przez Użytkownika od umowy o świadczenie usługi konsultacyjnej, po dokonaniu płatności, Organizator zwraca Użytkownikowi całą opłatę.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsultacyjnej nie może być złożone po rozpoczęciu świadczenia Konsultacji.

§ 12.
Postanowienia końcowe

1. Użytkownikom zostanie udzielona Konsultacji na zasadach przewidzianych w Regulaminie obowiązującym na dzień opłacenia Konsultacji.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu oraz przesłanie na adres poczty elektronicznej, aktywnych kont Użytkowników Serwisu.
3. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Organizatora, Użytkownik może kierować na adres poczty elektronicznej, wskazany w § 3 ust. 4 Regulaminu.
4. Regulamin wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać od dnia 16.02.2021 roku.

 

Załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację Film Spring Open
Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Fundację Film Spring Open. Fundacja Film Spring Open wykonując obowiązek z art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalnie.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą m.in.:
– złośliwe oprogramowanie (ang. Malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany;
 – programy szpiegujące (ang. Spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody autorowi programu;
 – spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorów, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 – wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing);
 – włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich;
– kryptoanaliza –możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Program taki powinien być stale aktualizowany.

iMoje_319x100
Remember Me

Zostań wykładowcą
online

Zaproponuj temat
kursu online