UCZYMY ONLINE I STACJONARNIE
po polsku Polish in English angielski en français français auf Deutsch deutsch

Polityka prywatności

Drogi użytkowniku/Droga użytkowniczko strony www.filmspringopen.eu!

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Film Spring Open z siedzibą w Warszawie przy ul Wazów 12, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000431595, NIP 1182087348, REGON 146278222

2) Twoje dane osobowe, których przetwarzanie zaakceptowałeś poprzez akceptację regulaminu Plenerów, a także poprzez akceptację przetwarzania danych osobowych, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO  w celu:

a) realizacji warsztatów Plenery Film Spring Open, na które Pan/Pani się zarejestrował. Wysyłania informacji dotyczących organizacji Plenerów i warunków w nich udziału, przesłania na koniec ankiety ewaluacyjnej dotyczącej udziału w Plenerach Film Spring Open. Korzystania podczas Plenerów z formularza rejestracji sprzętu, w celach niezbędnych do prowadzenia księgowości, realizacji płatności, wystawiania faktur.

b) w celu korzystania z dostępnych na stronie filmspringopen.eu “Narzędzi” służących: wypożyczalni sprzętu (Work/Equipment), organizacji produkcji filmowej (Pokoje produkcyjne), a także zakładki (Szukaj profesjonalistów), która umożliwia kontakt z Użytkownikami posiadającymi tam swój profil.

3) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane przez Fundację Film Spring Open unijnemu programowi Kreatywna Europa w celu realizacji umowy, która zobowiązuje Fundację do złożenia listy uczestników biorących udział w Plenerach Film Spring Open,

4) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach reklamowych, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych,

5) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania ze strony www.filmspringopen.eu i okres, który jest niezbędny do złożenia sprawozdań. Okres przetwarzania danych osobowych może ulec wydłużeniu o czas w jakim przedawniają się ewentualne roszczenia.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania spowoduje niemożliwość zawarcia umowy lub możliwości wzięcia udziału w Plenerach Film Spring Open. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej.

8) Masz prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Formularz usunięcia lub eksportu danych osobowych/Electronic form allowed to remove personal data

POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI FILM SPRING OPEN

 1. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności Fundacji Film Spring Open są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest: Fundacja Film Spring Open z siedzibą w Warszawie przy ul Wazów 12, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000431595, NIP 1182087348, REGON 146278222
 3. Fundacja Film Spring Open pozostaje także odbiorcą gromadzonych danych osobowych, tj. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 4. Dane osobowe dotyczą osób fizycznych.
 5. Fundacja Film Spring Open będzie zbierać następujące dane osobowe dla realizacji zlecenia/wykonania umowy: imię i nazwisko, dane firmy, w której dana osoba fizyczna jest zatrudniona/z którą współpracuje w zakresie niezbędnym dla realizacji zlecenia/wykonania umowy (NIP, nazwa firmy, adres firmy), adres e-mail oraz numery telefonów zaś w przypadku danych osobowych zbieranych dla celów realizacji warsztatów Plenerów Film Spring Open i sprawozdawczych, są to następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane. firmy, w której dana osoba fizyczna jest zatrudniona/z którą współpracuje lub nazwa szkoły/ uczelni gdy się uczy, wykonywany zawód, adres strony internetowej.
 6. Fundacja Film Spring Open oświadcza, iż zbierane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty i będą zbierane od osoby, której dane dotyczą.
 7. Dane osobowe zbierane w celu złożenia i realizacji zlecenia handlowego, a zatem w celu wykonania umowy związanej ze złożonym zleceniem lub też innej umowy, której stroną jest Fundacja Film Spring Open, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przez okres ustawowo przewidziany w celu zgłoszenia przez Państwa ew. roszczeń względem Fundacji Film Spring Open i/lub roszczeń Fundacji Film Spring Open względem Państwa. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy z Fundacją Film Spring Open, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 b RODO), a także niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (Artykuł 6 ust. 1 lit f RODO).
 8. W przypadku danych osobowych zbieranych dla celów realizacji warsztatów Plenerów Film Spring Open i związanych z tym celów sprawozdawczych będą one przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami i umowami o dofinansowanie, zaś podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda (Artykuł 6 ust. 1 RODO), a w przypadku celów sprawozdawczych podstawą przetwarzania jest realizacja obowiązku wynikającego z regulaminu programów dofinansowań. Fundacja ma obowiązek przekazywania danych osobowych uczestników w celach kontrolnych przez  organy uprawnione do weryfikacji wykorzystania dofinansowania.
 9. Fundacja Film Spring Open dba o zachowanie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych oraz zagwarantowanie realizacji Państwa uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przekazując Fundacji Film Spring Open dane osobowe, każda osoba ma prawo do:

a. żądania od Fundacji Film Spring Open dostępu do udostępnionych danych osobowych;

b. żądania od Fundacji Film Spring Open sprostowania udostępnionych danych osobowych;

c. żądania od Fundacji Film Spring Open usunięcia udostępnionych danych osobowych;

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych;

e. przenoszenia danych udostępnionych Fundacji Film Spring Open w formacie do odczytu maszynowego;

f. ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

I. w przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości swoich danych – na okres pozwalający Fundacji Film Spring Open sprawdzić prawidłowość tych danych;

II. w przypadku zastrzeżeń co do zgodności z prawem przetwarzania, jednak z żądaniem ograniczenia przetwarzania, a nie usunięcia danych osobowych;

III. w przypadku, gdy udostępnione dane osobowe nie są już potrzebne Fundacji Film Spring Open, natomiast podmiot udostępniający swoje dane osobowe potrzebuje ich  w związku z dochodzeniem, ustaleniem lub obroną swoich roszczeń;

IV. w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a obowiązkiem Fundacji Film Spring Open. jest sprawdzenie, czy powinien je dalej przetwarzać – na czas potrzebny dla takiego sprawdzenia.

g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;hwniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

h. Wszystkie wskazane powyżej uprawnienia możliwe są do realizacji zgodnie z Artykułami od 15 do 21 RODO.

 1. Skorzystanie z powyższych uprawnień możliwe jest poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w siedzibie Fundacji Film Spring Open wskazanej w pkt 2 powyżej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 2. Fundacja Film Spring Open w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem podmiotu udostępniającego swoje dane osobowe. W razie potrzeby termin realizacji powyższego żądania może zostać przedłużony o kolejny miesiąc z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
 3. W celu realizacji żądania, Fundacja Film Spring Open uprawniona jest do weryfikacji tożsamości podmiotu udostępniającego swoje dane osobowe, aby dane te nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
 4. Powyższe uprawnienia przysługują również w przypadku, jeżeli Fundacja Film Spring Open planować będzie dalej przetwarzanie danych osobowych w celu innym niż̇ cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Wówczas przed takim dalszym przetwarzaniem Fundacja Film Spring Open informuje osobę, której dane dotyczą̨, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o przysługujących jej uprawnieniach.
 5. Wszelkie dane osobowe zbierane przez Fundację Film Spring Open będą uzyskiwane dobrowolnie i za zgodą osoby, której dotyczą, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Każda zgoda udzielona zostanie w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Fundacja Film Spring Open zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności informacji dotyczących osób odwiedzających stronę internetową oraz do niewykorzystywania ich w żadnej ogólnie dostępnej bazie danych ani do celów marketingowych w stosunku do podmiotów trzecich.
 6. Fundacja Film Spring Open przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przy pomocy odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 7. Fundacja Film Spring Open jest właścicielem strony internetowej: www.filmspringopen.eu i posiada pełnię praw autorskich do wyżej wymienionej strony internetowej.
 8. Strona www.filmspringopen.eu wykorzystuje pliki cookie Ich rolą jest poprawa działania strony internetowej, nie udostępniamy informacji pozyskanych  przy  użyciu tej technologii podmiotom trzecim.  Użytkownik odwiedzający stronę internetową zawsze może aktywować bądź dezaktywować cookies, co jednak może ograniczyć możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej.
 9. Postanowienia Polityki Prywatności Fundacji Film Spring Open obowiązują każdego użytkownika odwiedzającego lub/i korzystającego z wyżej wymienionej strony internetowej.
 10. Fundacja Film Spring Open nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków w stosunku do osób trzecich. Są one zarządzane tylko i wyłącznie przez swoich operatorów lub swoich administratorów.
 11. Postanowienia Polityki Prywatności Fundacji Film Spring Open mogą być zmieniane tylko i wyłącznie przez Fundację Film Spring Open w dowolnym momencie. Wyżej wymienione zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.filmspringopen.eu, w związku z czym istnieje możliwość sprawdzenia i wydrukowania aktualnie obowiązującej wersji w dowolnym momencie. Jeżeli odwiedzający stronę internetową nie wyraża zgody na wyżej wymienione postanowienia, powinien natychmiast opuścić stronę internetową.

 

Remember Me

Zostań wykładowcą
online

Zaproponuj temat
kursu online