Ogłoszenia konkursowe

Warszawa, 10 lipca 2017

 

Zapytanie ofertowe nr   1/07/2017

dotyczące postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu: wybór ośrodka w celu organizacji Plenerów Film Spring Open 2017 współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Kreatywnej Europy w ramach komponentu Media i obszaru „Szkolenia dla Profesjonalistów branży audiowizualnej”

zgodnie z umową nr EACEA/HT/SPP 16DO27626:

I. Składający zapytanie

 

Fundacja Film Spring Open

01-986 Warszawa
ul Wazów 12

Tel: +48 507933273

Fax: 022 8342295

e-mail: marta.dalecka@filmspringopen.eu

www.filmspringopen.eu

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wynajęcie pomieszczeń – sal szkoleniowych, miejsc noclegowych (zgodnie z punktami od 9 do 14 niniejszego zapytania ofertowego) celem prowadzenia warsztatów, wykładów zgodnie z projektem „Plenery Film Spring Open 2017”.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

 

 1. Lokalizacja ośrodka: w Krakowie, ale poza jego zurbanizowana częścią, w odległości 30 minut od Centrum Krakowa – środkiem transportu miejskiego np.: autobus, w odległości nie większej niż 15 min. jazdy samochodem od lotniska.
 2. Powinien być położony w obrębie miasta, ale nie w jego zurbanizowanej części.
 3. Posiadać dostęp do terenów zielonych i bogactwo lokacji do kręcenia filmów w pobliżu.
 4. Na czas trwania Plenerów powinien być zamknięty dla innych gości.
 5. Usługi dodatkowe:

a) Budynek, w którym znajduje się sala szkoleniowa powinien:

 • być pod opieką administratora w czasie Plenerów,
 • posiadać teren umożliwiający organizację planów zdjęciowych w plenerze – w cenie,
 • umożliwiać uczestnikom przez cały czas trwania Plenerów 24 godziny na dobę swobodny dostęp do przestrzeni wspólnych, montażowni, auli wykładowej i 2 mniejszych sal do wykładów i spotkań (w celu pracy w grupach twórczych i wykładów), dwóch sal do organizacji wypożyczalni sprzętu, a także pomieszczenia, w którym Fundacja zorganizuje biuro Plenerów,
 • posiadać oddzielne pomieszczenie przeznaczone na stołówkę,
 • miejsce na auli wykładowej, w którym można postawić roll-upy informujące o Projekcie i jego partnerach; możliwość rozłożenia ulotek i materiałów reklamowych zarówno Fundacji jak i partnerów wydarzenia.
 • Ośrodek powinien dysponować miejscem plenerowym z możliwością zaparkowania dwuosiowego autobusu należącego do Fundacji Film Spring Open – Cinebusa o wadze 13 ton, o wymiarach 12,8 m x 2,5 m i rozstawienia od lewego boku autobusu – hali namiotowej o wymiarach 10 m x 7,5 m i prowadzącego do niego przedsionka.
 • Ośrodek musi posiadać możliwość przyłącza elektrycznego do podpięcia dwóch tablic elektrycznych w Cinebusie – do zasilenia, których potrzebny jest trójfazowy prąd 15 kW z gniazdem 32 A pięciopinowym. Przyłącze musi znajdować się nie dalej niż 100 m od miejsca zaparkowania Cinebusa.
 • Ośrodek powinien umożliwić bezpłatne korzystanie z parkingu dla uczestników, wykładowców i pracowników Fundacji Film Spring Open (nie mniej niż 30 miejsc parkingowych znajdujących się obok obiektu).
 • posiadać kadrę pracowników, którzy mają doświadczenie w pracy przy organizacji takich wydarzeń i pomogą Fundacji Film Spring Open w sprawnej organizacji produkcji wydarzenia od strony technicznej uzależnionej od ośrodka.

b) Możliwość elastycznego ustalenia godzin rozpoczęcia zajęć przed każdym warsztatem i wykładem.

c) Podczas trwania Plenerów ośrodek nie powinien przyjmować innych gości, nie ma też możliwości organizowania innych imprez na swoim terenie.

 

 1. Planowane terminy zajęć:
 • Warsztaty są zaplanowane wg harmonogramu zamieszczonego w załączniku nr 1.
 • Usługodawca powinien zapewnić możliwość ustalenia godzin rozpoczęcia zajęć przed każdym warsztatem.

 

 1. Noclegi:

a) Pokoje powinny:

 • Znajdować się w tym samym budynku, co sale szkoleniowe i magazyny sprzętu oraz montażownia i biuro Plenerów;
 • Umożliwiać nocleg organizatorom, wykładowcom oraz stypendystom (z uwzględnieniem podziału na płeć) dla organizatorów 3 dni przed rozpoczęciem i po zakończeniu Plenerów, a dla uczestników i stypendystów od dnia rozpoczęcia do ostatniego dnia szkolenia, a także dla uczestników Plenerów – w sumie dla minimum 170 osób; w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych oraz pokojach typu studio;
 • każdy pokój powinien posiadać własną, oddzielną łazienkę;

b) Uczestnicy powinni mieć możliwość zakwaterowania się od 8 rano.

 

 1. Sala wykładowa posiadająca swój własny system nagłośnienia posiadająca możliwość projekcji

Powinna spełniać następująca wymagania:

 • sala wykładowa w układzie amfiteatralnym na minimum 170 słuchaczy. Rozłożenie miejsc siedzących umożliwiające dobrą widoczność ekranu do projekcji filmów oraz podestu/podwyższenia dla wykładowców;
 • mieć własny system nagłośnienia;
 • mieć stały dostęp do Internetu, z możliwością podłączenia projektora, ustawienia ekranu o podstawie 4,5 m;
 • powinna mieć możliwość całkowitego wyciemnienia i zamknięcia;
 • posiadać kabinę projekcyjną z możliwością rozstawienia w niej sprzętu i pracy dla dwóch osób;
 • posiadać kabinę tłumacza lub pomieszczenie z podglądem i odsłuchem dla tłumacza.

 

 1. Sala spotkań dla grup twórczych

Powinna spełniać następująca wymagania:

 • komfort pracy dla około 16 osób;
 • mieć dostęp do Internetu, z możliwością podłączenia projektora, ustawienia ekranu;
 • powinna mieć możliwość wyciemnienia;
 • umożliwiać głośną pracę bez przeszkadzania innym, możliwość zamknięcia;
 • dostępność 24 godziny na dobę.

 

 1. Dodatkowa sala spotkań dla grup twórczych

Powinna spełniać następująca wymagania:

 • komfort pracy dla około 10 osób;
 • mieć dostęp do Internetu;
 • umożliwiać głośną pracę bez przeszkadzania innym, możliwość zamknięcia;
 • dostępność 24 godziny na dobę.

 

 1. Duża sala, która będzie przeznaczona na montażownię

Powinna spełniać następująca wymagania:

 • komfort przy minimum 20 stanowiskach komputerowych (każde po dwa monitory około 32′);
 • mieć dostęp do Internetu, z możliwością podłączenia stacji roboczych oraz monitorów,
 • powinna mieć możliwość wyciemnienia;
 • umożliwiać głośną pracę bez przeszkadzania innym;
 • dostępność 24 godziny na dobę;
 • możliwość zamknięcia na klucz.

 

 1. Pomieszczenie przeznaczone na wypożyczalnię kamer i innego sprzętu filmowego

Powinno spełniać następująca wymagania:

 • komfort pracy dla około 3 osób z trzema stanowiskami pracy przy stołach;
 • mieć dostęp do Internetu, z możliwością podłączenia laptopów i drukarki, ustawienia stołów do rozłożenia sprzętu;
 • powinna mieć możliwość zamknięcia i zabezpieczenia przed włamaniem – znajdować się blisko portierni.

 

 1. Pomieszczenie przeznaczone na wypożyczalnię oświetlenia filmowego

Powinno spełniać następująca wymagania:

 • komfort pracy dla około 2 osób;
 • mieć dostęp do Internetu, z możliwością podłączenia komputera;
 • stół z możliwością przy nim pracy dla 1 osoby i krzesło dla petenta, a także pustą przestrzeń do rozstawienia filmowego sprzętu oświetleniowego;
 • powinna mieć możliwość zamknięcia;
 • umożliwiać głośną pracę bez przeszkadzania innym, możliwość zamknięcia;
 • dostępność 24 godziny na dobę.

 

 1. Pomieszczenie biurowe

Powinno spełniać następująca wymagania:

 • komfort pracy dla około 4 osób;
 • mieć dostęp do Internetu, z możliwością podłączenia laptopów i drukarki, usytuowanie blisko wejścia – na parterze budynku – tak by uczestnicy projektu łatwo i szybko mogli do niej trafić;
 • powinna mieć możliwość zamknięcia;
 • dostępność dla pracowników Fundacji 24 godziny na dobę.

 

 III. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta powinna mieć formę pisemną, być wypełniona czytelnie, w języku polskim w jednym egzemplarzu.
 3. Składając ofertę, Wykonawca musi przedłożyć:

– wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania),

–  oświadczenie o braku powiązań (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania),

– pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

 1. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty zostały kolejno ponumerowane.
 2. Oferta powinna zawierać:

– krótki opis oferowanych pomieszczeń i warunków,

– informację, że ośrodek dysponuje wolnymi terminami zgodnymi z harmonogramem (z załącznika 1) oraz wykaże elastyczność w razie konieczności zmiany terminów,

– cenę wynajęcia poszczególnych sal wraz z ich dostępnością do wymienionych w zapytaniu pomieszczeń (cenę jednostkową brutto za dzień i łączną brutto)

– cenę noclegów (cenę jednostkową brutto za dzień i łączną brutto)

– do oferty może zostać załączona dokumentacja potwierdzająca oferowane warunki tj. np. plan pomieszczeń, dokumentacja fotograficzna.

– Zamawiający może zwrócić się do Oferentów z prośbą o informacje uzupełniające dotyczące złożonej oferty.

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VI. Zasady współpracy i finansowanie:

 • Wszystkie usługi będą finansowane na podstawie umowy w terminie od połowy października do połowy listopada 2017.
 • Rozliczenie usługi na podstawie wystawionej faktury z terminem płatności 14 dni.
 • Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Kreatywnej Europy w ramach komponentu Media i obszaru „Szkolenia dla Profesjonalistów branży audiowizualnej”.

 

V. Kryteria oceny ofert:

 • cena ofertowa – waga kryterium – 80 pkt.

Ilość punktów = Cbn / Cb  x 80

Cbn – Cena ofertowana brutto najtańszej oferty

Cb – Cena oferowana brutto ocenianej oferty

 

 • doświadczenie w organizacji podobnych imprez – waga kryterium -20 pkt.
 1. Ilość punktów = Lp / Lpn x 20

Lp –   liczba ………………………….

Lpn – największa liczba ……………………………….

 

VI. Sposób oraz termin złożenia oferty:

 • Oferta winna być złożona bezpośrednio do siedziby zamawiającego lub za pośrednictwem poczty (z dopiskiem 1/07/2017) lub mailowo na adres marta.dalecka@filmspringopen.eu do dnia 17.07.2017 do godziny 15:00.
 • Adres zamawiającego: Fundacja Film Spring Open, ul Wazów 12, 01-986 Warszawa
 • Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wszystkie wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert oraz zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty z zastrzeżeniem art. 91 ust 5 i 6.
 • Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

– Dodatkowe informacje można uzyskać u pani Marty Daleckiej, pod numerem telefonu 507933273 w godzinach 9-16.00.

– ogłoszenie dostępne jest na stronie www.filmspringopen.eu;

 

VII. Wykluczenia z postępowania

W ramach postępowania wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające na:

 • Uczestniczeniu w spółce Zamawiającego, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej
 • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce Zamawiającego
 • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. Ogłoszenie wyników postępowania

 • Otwarcie ofert nastąpi 20.07.2017 o godzinie 10.30
 • Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.
 • Podpisanie umowy nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych od zatwierdzenia oferty.
 • Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu składania ofert.

IX. Wykaz załączników

Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego jest załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3.

Pobierz PDF:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa 20.07.2017

 

Fundacja Film Spring Open

ul Wazów 12

01-986 Warszawa

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

 

dotyczące wyboru ośrodka w celu organizacji Plenerów Film Spring Open 2017 współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Kreatywnej Europy w ramach komponentu Media i obszaru „Szkolenia dla Profesjonalistów branży audiowizualnej”  zgodnie z umową nr EACEA/HT/SPP 16DO27626

 

Działając zgodnie z zasadą konkurencyjności, Zamawiający – Fundacja Film Spring Open zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie ośrodka w celu organizacji warsztatów w ramach projektu „Plenery Film Spring Open 2017” została wybrana oferta nr 1 złożona przez Dom Gościnny „Przegorzały” Uniwersytet Jagielloński, ul. Jodłowa 13, 30-252 Kraków.
Pobierz PDF Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Warszawa, 3 października 2017
Zapytanie ofertowe nr 1/09/2017
dotyczące postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu: wybór obsługi technicznej w celu organizacji Plenerów Film Spring Open 2017 współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Kreatywnej Europy w ramach komponentu Media i obszaru „Szkolenia dla Profesjonalistów branży audiowizualnej”
zgodnie z umową nr EACEA/HT/SPP 16DO27626:
Składający zapytanie
Fundacja Film Spring Open
01-986 Warszawa
Tel: +48 507933273
Fax: 022 228342295
e-mail: marta.dalecka@filmspringopen.eu
www.filmspringopen.eu
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie obsługi technicznej, która podczas trwania warsztatów będzie wspierać technicznie i udzielać konsultacji uczestnikom Plenerów. Do jej obowiązków należeć będzie obsługa kinowych projekcji, które będą odbywać się podczas Plenerów, sal wykładowych i projekcyjnych, magazynu kamerowego i montażowni, magazynu oświetlenia, a także Cinebusa podczas warsztatów i wykładów, nakręcanie materiałów do making of a także montaż filmu promocyjnego zgodnie z założeniami projektu „Plenery Film Spring Open 2017”. Plenery odbywać się będą w Krakowie w Ośrodku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Przegorzałach w Krakowie w terminie 19 – 28 października 2017.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.).
Ekipa techniczna: powinna być obecna co najmniej dwa dni przed rozpoczęciem Plenerów i dwa dni po jego zakończeniu w celu przygotowania od strony technicznej infrastruktury warsztatów. Podczas trwania warsztatów powinna nadzorować prawidłowy przebieg warsztatów i konsultować od strony technicznej problemy uczestników.
Obowiązki ekipy technicznej:
Przygotowanie auli wykładowej do projekcji polegające na zorganizowaniu stanowiska do projekcji, rozstawienie ekranu i wysłonięcie jego boków, wysłonięcie okien w auli wykładowej, rozstawienie stołów, zawieszenie kotary – przedsionka przed wejściem na aulę. Przygotowanie systemu rejestracji wydarzeń z auli do streamingu na kanał YouTube i do archiwum Fundacji Film Spring Open, a także nagrywanie tłumaczeń symultanicznych. Ustawienie mikrofonów, przygotowanie systemu rejestracji i archiwizacji wykładów. Obsługa rejestracji wykładów i wydarzeń podczas całych Plenerów Film Spring Open.
Zorganizowanie dwóch stanowisk kamerowych do streamingu wykładów: okablowanie i podłączenie miksera wizyjnego, okablowanie auli do stanowisk wykładowców na scenie. Obsługa kamer podczas prelekcji.
Organizacja magazynu sprzętu kamerowego polegająca na zorganizowaniu stanowisk pracy i magazynowania kamer, rozstawieniu stołów, inwentaryzacja i opieka nad sprzętem od Partnerów, opisywaniu sprzętu, przygotowaniu listy sprzętu dla ubezpieczyciela, wprowadzanie go do elektronicznego spisu rezerwacji, obsługa uczestników polegająca na wypożyczaniu sprzętu. Ładowanie baterii przed wypożyczeniem. Pakowanie sprzętu i sprawdzanie przed odesłaniem go do Partnerów.
Zorganizowanie pomieszczenia montażowni i archiwizacji. Zorganizowanie stanowisk pracy, rozstawienie sprzętu i jego konfiguracja, zorganizowanie wewnętrznej sieci w montażowni intranetu, wgranie oprogramowania do stacji roboczych, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prac w montażowni, nadzór nad uczestnikami, a także pomoc w pracach montażowych.
Rozprowadzenie sieci internetowej po Ośrodku i do Cinebusa i jej konfiguracja. Konfiguracja serwera i spięcie stacji roboczych w sieć. Nadzór nad archiwizacją materiałów z wykładów i warsztatów, a także archiwizacja materiałów d uczestników.
Zorganizowanie magazynu światła. Inwentaryzacja sprzętu i akcesoriów a także obsługa uczestników Plenerów.
Obsługa techniczna:
Aula (4 osoby):
1. Technik obrazu cyfrowego (DIT) – który organizuje i nadzoruje infrastrukturę sieciową warsztatów.
2. Osoby do obsługi obsługi systemu rejestracji wykładów i projekcji filmów – umiejętność budowy infrastruktury technicznej sali projekcyjnej. Nadzór przy projekcjach. Będą zajmować się projekcją materiałów filmowych podczas Plenerów, a także czuwa nad streamingiem live wykładów, (organizuje całą infrastrukturę sieciową warsztatów). Koordynują cyfrową część warsztatów, obsługują otwieranie paczek DCP a także projekcje z innych nośników.
3. Osoby do obsługi streamingu.
Magazyn kamerowy (4 osoby):
Znajomość sprzętu kamerowego i jego akcesoriów, umiejętność jego obsługi. Nadzór nad wydawaniem i odbiorem sprzętu. Sprawdzanie działania sprzętu przy wydawaniu i odbiorze, Rozpakowywanie i segregowanie sprzętu, a także sprawdzanie jego kompletności. Pakowanie sprzętu przed odesłaniem do Partnerów
Magazyn oświetlenia filmowego (2 osoby):
Znajomość sprzętu oświetleniowego i jego akcesoriów, umiejętność jego obsługi. Nadzór nad wydawaniem i odbiorem sprzętu. Sprawdzanie działania sprzętu przy wydawaniu i odbiorze, Rozpakowywanie i segregowanie sprzętu, a także sprawdzanie jego kompletności. Pakowanie sprzętu przed odesłaniem do Partnerów
Montażownia (3 osoby):
1. Umiejętność budowy infrastruktury informatycznej Plenerów, budowanie sieci, znajomość komputerów i oprogramowania. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem montażowni. Praktyczna umiejętność montażu i znajomość programów montażowych
2. Jedna z osób tam pracujących powinna znać się na obsłudze serwera. Do jej obowiązków będzie należało archiwizowanie nie tylko materiałów filmowych uczestników ale także zajmowanie się zapisem materiałów z wykładów i warsztatów do archiwum Fundacji Film Spring Open
Cinebus (1 osoba):
1. Umiejętność organizowania stanowisk pracy montażowej, archiwizacji, projekcji, miksowania telewizji internetowej, a także umiejętność organizowania infrastruktury Cinebusa.
Dźwiękowiec (1 osoba): Obsługa dźwiękowa specjalisty do spraw nagrywania dźwięku, który zorganizuje infrastrukturę dźwiękową, będzie obsługiwał od strony dźwiękowej nagrywanie wykładów, a także będzie nagrywał dźwięk do making of, a także warsztatów musi posiadać także własny sprzęt dźwiękowy
Operator (1 osoba) : który zajmie się strumieniowaniem live i rejestracją wykładów – zbieranie materiałów do making of – filmu promocyjnego z Plenerów.
Montażysta specjalista od CGI (1 osoba): który zmontuje making of z Plenerów Film Spring Open 2017.
Planowane terminy zajęć:
Warsztaty będą się odbywać w terminie od 19 do 28 października 2017. (Harmonogram stanowi załącznik nr 1 tego zapytania).
Wykonawca powinien dostosować się d—o zmian harmonogramu warsztatów. Powinien wykazywać dużą elastyczność.
Zamawiający zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie podczas Warsztatów.
Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna mieć formę pisemną, być wypełniona czytelnie, w języku polskim w jednym egzemplarzu.
3. Składając ofertę, Wykonawca musi przedłożyć:
– wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania),
– oświadczenie o braku powiązań (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania),
– pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
5. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty zostały kolejno ponumerowane.
6. Oferta powinna zawierać:
– krótki umiejętności i wykształcenia,
– informację, że wykonawca dysponuje wolnymi terminami zgodnymi z harmonogramem oraz wykaże elastyczność w razie konieczności zmiany terminów,
– wysokość wynagrodzenia (podana kwota powinna być kwotą brutto uwzględniającą także koszty pracodawcy)
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w obsłudze podobnych wydarzeń.
Zasady współpracy i finansowanie:
Wszystkie usługi będą finansowane na podstawie umów.
Rozliczenie usług na podstawie wystawionej faktury lub rachunku z terminem płatności 14 dni.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Kreatywnej Europy w ramach komponentu Media i obszaru „Szkolenia dla Profesjonalistów branży audiowizualnej”.
Kryteria oceny ofert:
cena ofertowa – waga kryterium – 95 pkt.
Ilość punktów = Cbn / Cb x 95
Cbn – Cena ofertowana brutto najtańszej oferty
Cb – Cena oferowana brutto ocenianej oferty
doświadczenie w organizacji podobnych imprez – waga kryterium -5pkt.
Ilość punktów = Lp / Lpn x 5
Lp – liczba ………………………….
Lpn – największa liczba ……………………………….
Sposób oraz termin złożenia oferty:
Oferta winna być złożona bezpośrednio do siedziby zamawiającego lub za pośrednictwem poczty (z dopiskiem 1/07/2017) lub mailowo na adres:
marta.dalecka@filmspringopen.eu do dnia 09.10.2017 do godziny 15:00.
Adres zamawiającego: Fundacja Film Spring Open, ul Wazów 12, 01-986 Warszawa
Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wszystkie wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert oraz zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty z zastrzeżeniem art. 91 ust 5 i 6 Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty z zastrzeżeniem art. 91 ust 5 i 6.
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny.
– Dodatkowe informacje można uzyskać u pani Marty Daleckiej, pod numerem telefonu 507933273 w godzinach 9-16.00.
– ogłoszenie dostępne jest na stronie www.filmspringpen.eu
VII. Wykluczenia z postępowania
W ramach postępowania wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające na:
– Uczestniczeniu w spółce Zamawiającego, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej
– Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce Zamawiającego
– Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
– Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ogłoszenie wyników postępowania
Otwarcie ofert nastąpi 10.10.2017 o godzinie 10.30
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.
Podpisanie umowy nastąpi w ciągu 10 dni kalendarzowych od zatwierdzenia oferty.
Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu składania ofert.
Wykaz załączników
Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego jest załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3.
Pobierz PDF: