Nasz blog

O Plenerachmaj 2014

FSO to jest to, kocham go!

Kochani! Otrzymujemy od Was piękne zgłoszenia, czytamy wspaniałe projekty, oglądamy świetne trailery! Dziękujemy za ciepłe słowa od stałych uczestników FSO. Oto wypowiedzi kilku z nich…

Agata Nawrocka „Wspaniale jest mieć miejsce na świecie, które inspiruje i mobilizuje do działania. Spotkać ludzi, którzy nadają na tych samych falach. Wspaniale jest ponownie uwierzyć w twórczość i talent. Wspaniale jest kochać obraz. Dzięki Film Spring Open. Mój mały Raju na Ziemi. (…) Niesamowicie mi pomogliście. Dwa lata już tak Was kocham, przy tym rozwinęłam się łohoho, świadomość wizualna wzrosła, wiedza również. I chcę więcej, więcej. Świat filmowy rozwija się w niesamowitym tempie. Cały czas trzeba być czujnym. Form i możliwości prezentowania obrazu jest niesamowicie dużo, nie mówiąc już o sprzęcie, który jest na wyciągnięcie ręki. Żyjemy w bardzo dobrych czasach dla filmowców, ogranicza nas tylko wyobraźnia. I to jest przerażająco piękne. Nie mogę się doczekać! ha!”

Mateusz Mularski „Film Spring Open to taka moja prywatna piaskownica. Na co dzień jestem traktowany przez rodzinę i bliskich znajomych jako taki trochę dziwak filmowy. Raz do roku trafiam w miejsce pełne takich samych dziwaków jak ja. Dla mnie magia FSO nie polega tylko na dostępie do (…) sprzętu, czy genialnych wykładach, (co jest oczywiście super), ale na tym, że dzięki twórczemu klimatowi jaki tam panuje i ludziom którzy tam są, otwierają się w mojej głowie przestrzenie o których istnieniu nawet nie wiedziałem. Ja przede wszystkim rozwijam tam swoją wyobraźnię, próbuje rzeczy których w innych warunkach pewnie bym nie spróbował i tworzę nową jakość wewnątrz siebie, która potem naprawdę przekłada się w mojej zawodowej pracy reportera/operatora filmowego. No gdzie znajdziecie takie miejsce na świecie, w którym podczas imprezy pożegnalnej grupa (…) tarza się w błocie w basenie do rana bo chcą skończyć projekt. Albo jakaś „niezidentyfikowana” ekipa odpali dymiarkę (…), bo chcą uzyskać efekt wysokiego klucza. No gdzie ?! Toż to pasja do filmu jest w najczystszej i nieskażonej postaci ! Moim drodzy Film Spring Offowcy – Tym co to na co dzień ten Filmowy Woodstock tworzą i Tym co na niego przyjeżdżają Mateusz składa Wielkie, Wielkie Dzięki za to, że jesteście!”

Andrzej Stasiu Szypulski „FSO to jest to, kocham go! Naturalnie, oczywiście, wiadomo, że tak, nie ma innej opcji zgłaszam się na Film Spring Open 2014. (…) Zanim pierwszy raz przyjechałem na FSO miałem z tym problem, że czułem się zagubiony i niepewny czy warto i czy to coś dla mnie itp. Na szczęście wykonałem ten krok w nieznane, zaryzykowałem i bardzo się z tego cieszę.”

Katarzyna Średnicka „wspaniale, że dajecie tak ogromny wybór i że tworzycie Film Spring Open i zapraszacie takich gości! Tak jak rok temu musiałam sobie darować Camerimage ale FSO – NIGDY! Pozdrawiam serdecznie i straszliwie nie mogę się doczekać FSO!!!”

Tomasz Soliński „FSO to część mojego życia od prawie dziesięciu lat, dzięki temu, że się na nim pojawiłem, skierowałem moje życie na filmowe tory. ;)”

Czekamy na dalsze zgłoszenia!

Zgłoś się ze swoją ekipą, albo zapisz się indywidualnie:

Zgłoszenia ekip do grup twórczych trwają do 6 czerwca 2014

Zgłoszenia indywidualne trwają do 5 września 2014

Dołącz do nas! 

Dear Filmspringers, we receive beautiful messages, we read about your prospective projects, we watch your great trailers! Special thanks for lovely kind words to our faithful FSO participants. Here are some quotes of their feedback…

Agata Nawrocka „It’s great to have a place in the world that inspires and motivates to take action. Meet the people who feel the same way and share the same passion. It’s great to once again believe in creativity and talent. It’s great to love the image. Thank you, Film Spring Open . My little paradise on earth. (…) You helped me a lot. I’ve loved you so much since two years already, at the same time I developed tons, my visual awareness has increased, knowledge as well. I want more and more. Film world is growing at a tremendous speed. All the time you have to be watchful. Forms and possibilities of presenting the image are numerous, not to mention equipment that is at your feet. We live in very good times for filmmakers only our imagination limits us. And it’s frighteningly beautiful. I can’t wait!”

Mateusz Mularski „Film Spring Open is my personal sandpit. Every day my family and close friends treat me as a bit of a movie freak. Once a year I get in a place full of the same freaks like me. For me the magic of FSO is not just about the access to (…) equipment, or brilliant lectures (which is of course great), but the fact that, thanks to creative atmosphere and the people who are there it all opens in my head spaces of which the existence I have never known. Especially at FSO I develop my imagination trying things that in other circumstances I probably would have never tries and create a new quality within yourself which then translates into a really professional job as a reporter and cinematographer. Nowhere you can find a place in the world where during the farewell party a group (…) is swimming in the mud (in the pool) until the morning because they want to finish the project. Or some „unidentified” team uses smoke machine (…) because they want to get a high-key effect. Nowhere! Why? Because it is a passion for the film in its purest and uncontaminated form! My dear FilmSpringers – the ones that create this Film Woodstock every day and the ones who come at FSO, Mateusz says many, many thanks for being out there!”

Andrzej Staś Szypulski „FSO this is it, I love it! Naturally, of course, yes, there is no other option, I apply for participation at Film Spring Open Air 2014. (…) Before I first came at FSO I felt a bit lost and unsure whether it’s worth it, and whether it’s something for me etc. Fortunately, I made the step into the unknown, I took a chance and now I am very happy with it.”

Katarzyna Średnicka „It’s great that you give such a huge choice in the program, and that you create Film Spring Open and invite such guests! Just like a year ago I had to let go and couldn’t come for Camerimage but for FSO – NEVER! I terribly can’t wait FSO!”

Tomasz Soliński „FSO has been a part of my life for almost ten years now, and due to the fact that one day I just turned up at FSO, I turned my life on film tracks ;)”

Apply with your film crew or join individually!

Call for creative groups till June 6th

Call for individual registration till September 5th

Join us!

listopad 2021
październik 2021
wrzesień 2021
sierpień 2021
lipiec 2021
czerwiec 2021
listopad 2020
październik 2020
wrzesień 2020
sierpień 2020
lipiec 2020
kwiecień 2020
październik 2019
wrzesień 2019
sierpień 2019
lipiec 2019
grudzień 2018
listopad 2018
październik 2018
wrzesień 2018
sierpień 2018
lipiec 2018
czerwiec 2018
maj 2018
kwiecień 2018
marzec 2018
luty 2018
grudzień 2017
listopad 2017
październik 2017
wrzesień 2017
sierpień 2017
lipiec 2017
czerwiec 2017
maj 2017
kwiecień 2017
luty 2017
listopad 2016
październik 2016
wrzesień 2016
sierpień 2016
lipiec 2016
czerwiec 2016
maj 2016
październik 2015
wrzesień 2015
sierpień 2015
lipiec 2015
czerwiec 2015
listopad 2014
październik 2014