UCZYMY ONLINE I STACJONARNIE
po polsku Polish in English angielski en français français auf Deutsch deutsch

Statut

Pobierz PDF  –  Statut Fundacji Film Spring Open

 

TEKST JEDNOLITY STATUTU

fundacji działającej pod nazwą „Fundacja Film Spring Open”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą: FUNDACJA FILM SPRING OPEN zwana dalej “Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez  przez Fundatora Sławomira Andrzeja Idziaka (PESEL 45012502274), zamieszkałego pod adresem: ul. Wazów 12, 01-986 Warszawa, zwanego dalej „Fundatorem”.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania lub współpracować z nimi.

§3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§5

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II

Cele, zasady działania i przedmiot działania Fundacji.

§7

 1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych:
 2. zadań oświatowo-kulturalnych w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery młodych artystów oraz uczniów i studentów szkół i uczelni artystycznych i dorosłych twórców filmowych,
 3. zadań służących doskonaleniu umiejętności artystycznych młodych artystów oraz uczniów i studentów szkół i uczelni artystycznych i dorosłych twórców filmowych w tym kursy mistrzowskie, warsztaty plenery,
 4. zadań służących prezentacji dokonań artystycznych młodych artystów oraz uczniów i studentów szkół i uczelni artystycznych i dorosłych twórców filmowych w tym konkursy, festiwale, przeglądy, wystawy, koncerty,
 5. działań na rzecz promocji gmin miejskich oraz wspieranie ich rozwoju z zakresu zagadnień związanych ze sztuką filmową i fotograficzną oraz podejmowanie działań związanych z edukacją filmową gmin danego województwa,

a także:

 1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na potrzeby rozwoju rynku audiowizualnego w Polsce oraz zwiększenia konkurencyjności polskiego rynku audiowizualnego i różnorodności audiowizualnej w Polsce,
 2. upowszechnianie nauki oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w praktyce na potrzeby rozwoju edukacji audiowizualnej.

2. Fundacja realizuje swoje cele wymienione w § 7 w ramach nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

a)    promowanie twórców filmowych w kraju i za granicą,

b)    współdziałanie ze szkolnictwem artystycznym w kraju i za granicą w zakresie realizacji celów statutowych,

c)    fundowanie stypendiów i nagród uzdolnionym twórcom filmowym i studentom  szkół filmowych w kraju i za granicą.

d) prowadzenie konkursów, festiwali, przeglądów związanych z filmem, organizację szkoleń i kursów związanych z branżą filmową.

3.    Fundacja może wspierać inne instytucje i organizacje, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§8

1.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z;
 2. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnym – PKD 59.12.Z;
 3. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z;
 4. Artystyczna i literacka działalność twórcza – PKD 90.03.Z;
 5. Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;
 6. Wydawanie książek – PKD 58.11.Z;
 7. Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z;
 8. Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z;
 9. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;
 10. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z.

2. Przy podejmowaniu przez Fundację określonego rodzaju działalności, jeżeli na jej uruchomienie polskie prawo wymaga koncesji, Fundacja może prowadzić taką działalność wyłącznie po jej uzyskaniu. Prowadzenie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia może być rozpoczęte po uprawomocnieniu się stosownych decyzji.

3. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego, odpłatna działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza będą rachunkowo wyodrębnione w sposób umożliwiający określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§9

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych), przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji – z czego 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą – oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§10

1.Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. dotacji i subwencji osób prawnych;
 3. dochodów ze zbiórek publicznych;
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
 5. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej;
 6. odsetek bankowych;

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

5. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji.

6. Fundacja może nadawać tytuł Sponsora Fundacji:

osobie fizycznej, która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji w wysokości co najmniej 2.000 zł (dwa tysiące)i wyraziła zgodę na nadanie jej tytułu,

osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji kwoty w wysokości co najmniej 5.000 zł (pięć tysięcy) i wyraziła zgodę na nadanie jej tytułu.

7. Tytuł Sponsora Fundacji nadaje Zarząd Fundacji.

§11

Dochody Fundacji przeznaczane są na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów administracyjnych i osobowych związanych z działalnością fundacji.

§12

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

§13

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 3. Fundator

§14

 1. Zarząd Fundacji może składać się z 1 do 3 osób (członkowie – w tym prezes). Prezes może wyznaczać funkcje poszczególnym członkom Zarządu.
 1. Zarząd powołuje w uchwale Fundator na czas nieokreślony.
 1. Do zadań Zarządu Fundacji należą sprawy niezastrzeżone dla Rady Fundacji lub Fundatora polegające na:
 • propagowaniu celów, dla których powołano Fundację;
 • opracowywaniu rocznych sprawozdań z działalności Fundacji;
 • zajmowaniu stanowiska w sprawach dotyczących Fundacji;
 • reprezentowaniu Fundacji na zewnątrz;
 • sprawowaniu zarządu majątkiem Fundacji;
 • przyjmowaniu subwencji, darowizn, zapisów i spadków;
 • ustaleniu wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników i współpracowników;
 • zatrudnianiu pracowników Fundacji oraz zawieranie wszystkich umów cywilno prawnych.
 • przyznawaniu odznak, medali honorowych, nagród oraz wyróżnień;
 • nadawaniu tytułu Sponsora Fundacji.
 1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§15

 1. Fundator może powołać Radę Fundacji. Rada Fundacji jest odrębnym i niezależnym od Zarządu Fundacji organem Fundacji.
 1. Do zadań Rady Fundacji należy:
  • sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Fundacji, w tym nad działalnością Zarządu i jego poszczególnych członków;
  • ocena rocznych sprawozdań działalności Fundacji;
  • ocena działalności Zarządu Fundacji w zakresie sprawowania zarządu majątkiem Fundacji.
 1. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu Fundacji i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku fundacji.
 1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatora. Powołanie do Rady Fundacji następuje na czas nieoznaczony.
 1. Fundator powołuje przewodniczącego Rady Fundacji.
 1. Członkiem Rady Fundacji nie może być:
  • członek Zarządu Fundacji;
  • osoba pozostająca z członkiem Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
  • osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania jej członka przez Fundatora, w razie złożenia przez niego rezygnacji – z chwilą doręczenia oświadczenia Fundatorowi na piśmie, z chwila śmierci członka Rady Fundacji, jak również z chwilą zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 6.
 1. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§16

Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania przez Fundatora.

§17

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych do kompetencji Fundatora lub Rady Fundacji.

§18

Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami może zostać

określony w regulaminie uchwalonym przez Zarząd.

§19

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają, w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§20

Do zadań Fundatora należy:

 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 2. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji
 3. likwidacja Fundacji

Rozdział V
Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji

§21

Zmian w Statucie Fundacji, a w szczególności zmian celu Fundacji dokonuje Fundator, a w razie jego śmierci – spadkobierca wskazany przez Fundatora.

 

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

§22

O likwidacji Fundacji decyduje Fundator, a w razie jego śmierci – spadkobierca wskazany przez Fundatora. Uprawnienia Fundatora nie są dziedziczne.

§23

Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu Fundacji, albo inne osoby wskazane przez Fundatora.

§24

Postanowienia końcowe

 1. Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

 

Fundator: Sławomir Idziak

uprawniony do jednoosobowej reprezentacji

Prezes Zarządu Fundacji Film Spring Open

Remember Me

Zostań wykładowcą
online

Zaproponuj temat
kursu online